Мир поэзии Поиск книг    О проекте    Обратная связь    Размещение рекламы

Купала Янка
«Поэмы»

Главная страница / Купала Янка «Поэмы»
сеяла, сеяла кветкi,


На край свету гнала рэчкi яна,


Птушкам волю i голас давала.


Ой, выйду я, выйду на сенажаць,


Буду вiць, завiваць вяночак,


Пяяць з салавейкам буду у тахт,


Сэрцу песняй вясну выклiкацi.


Прыйдзi ты ка мне, сагрэй ты мяне,


Абымi ты мяне, як друг мiлы,


Пасей на душы мне долейкi мак,


А на сэрцы -- пшанiчку кахання!


Каб доля, як мак цвiце, зацвiла,


Каб каханне расло, як пшанiчка,


Каб мiлы мяне мой верна любiу


I галубiу у святлiцы, як шчасце.


Звiнела песня i злiвалась з музыкаю птушак, Бярозавыя на гасцiнцы плакалi прысады, Заводзiу всцер, б'ючысь аб асiнавы асушак... Я выган плотам гарадзiу, яна палола грады.


12. ЯБЛЫНI ЦВIТУЦЬ


Яблынi цвiтуць, так хораша цвiтуць, Як белым высыпаны пухам, Пчолкi на цвяткi па мед сабе лятуць, 3 вулля у вулей нясуцца духам.


Селi з ею мы пад яблыню удваiх На трауцы святачнай нядзеляй: Сонца разлiлося у променях сваiх, Лiсткi на яблынях зардзелi.


Вецер плыу лiсткамi, песцiу, калыхау, Галiнкамi трос, як крапiлам. Птушак жвавых шчэбет хвiлi не сцiхау, Кружыуся з белым кветак пылам.


Раем на зямлi выглядывау нам сад, Я у iм -- Адам, яна у iм -- Ева; У раi гэтым вецер быу нам бог i сват, Вяцьвямi шлюб давала дрэва.


Птушкi у мiльен струн вяселле гралi нам, Пасажнай маткай была пчолка, Сонца несла уцехi думкам i грудзям, Пасцелю слала нам вяселка.


Капау нам на вочы яблыневы цвет, На нас валiуся, як снег белы, Мыслi нашы беглi сiняй далi услед I свет сабой тулiлi цэлы.


Мiлая! О, колькi радасцi даеш Майму ты сэрцу маладому! Нават ты сама таго не спазнаеш, Якi ты скарб у маiм дому!


Мiлая, сагрэй мяне сваймi грудзьмi! К маiм грудзям прылiпнi шчыра; Богамi хай станем мы памiж людзьмi, Нябеснага князямi мiру!


13. НА СЕНАЖАЦI


Выйшлi з ей, дзе сенажатная краса Зiхцела, як вяселкi мнагацветны узор, Вострая

Назад  

стр.20

  Вперед
Наши спонсоры:
Назад  

стр.20

  Вперед